Ten komunikat o błędzie jest widoczny tylko dla administratorów WordPressa

Błąd: nie znaleziono kanału.

Przejdź na stronę ustawień kanału Instagramu, aby utworzyć kanał.

Regulamin

REGULAMIN Zone Fitness

Każdy Klient ZONE Fitness zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1.1. Członkostwo upoważnia do uczestnictwa we wszystkich zajęciach grupowych, powierzchni treningowych oraz do korzystania z infrastruktury (sanitarnej i usługowej) na terenie ZONE Fitness mieszczącego się przy Al. Jerozolimskich 200, 02-486 Warszawa w godzinach otwarcia klubu. Godziny otwarcia klubu mogą ulec zmianie, o których klub poinformuje Członków w materiałach informacyjnych, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej www.zonefitness.pl. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji ZONE Fitness oraz na stronie internetowej www.zonefitness.pl.
1.2. W uzasadnionych przypadkach ZONE Fitness ma prawo do tymczasowego zamknięcia klubu lub jego części, na przykład w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów. W przypadku zamknięcia klubu w całości umowa zawarta na czas określony zostaje przedłużona o okres, w którym korzystanie z klubu nie było możliwe.

Kondycja fizyczna Członków

1.3. Personel ZONE Fitness nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń.
1.4. Członek nie może korzystać z ZONE Fitness, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby w Klubie. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do braku przeciwwskazań medycznych do wykonywania przez Członka ćwiczeń fizycznych ZONE Fitness może uzależnić zgodę wstępu do Klubu i/lub zawarcie Umowy Członkowskiej od dostarczenia Klubowi odpowiedniego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań medycznych w odniesieniu do danej osoby.

Odpowiedzialność

1.5. Za szkody na mieniu oraz szkody na osobie ZONE Fitness odpowiada wobec Członków na zasadach ogólnych.
1.6. Członkowie są odpowiedzialni za upewnienie się, że korzystają we właściwy sposób z urządzeń i/lub wyposażenia ZONE Fitness (włączając regulację poziomów lub ustawień).
W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania sprzętu, przed jego użyciem Członek ma obowiązek skonsultować się z jednym z przedstawicieli ZONE Fitness.
1.7. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. ZONE Fitness nie ponosi odpowiedzialności za następstwa jego niewłaściwego użytkowania. Sztangi, talerze, hantle oraz inny przenośny sprzęt po zakończeniu treningu musi być odłożony we właściwe miejsce.
1.8. W klubie ZONE Fitness obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Spożywanie i sprzedaż alkoholu, narkotyków, farmaceutyków i innych nielegalnych substancji jest surowo zabronione. Klienci nie stosujący się do tego zakazu zostaną wyproszeni z Klubu.
1.9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobiku jeśli liczba zainteresowanych nie przekracza 5 osób.
1.10. Klub należy opuścić 15 min. Przed zamknięciem.
1.11. Na terenie ZONE Fitness obowiązuje odzież sportowa i obuwie sportowe zmienne, z wyjątkiem specjalistycznych zajęć zorganizowanych o charakterze mentalnym lub tanecznym, o ile Instruktor prowadzący ustali odrębne zasady udziału. Instruktor ma prawo odmówić Członkowi udziału w zajęciach grupowych w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 min. (w przypadku zajęć Jogi 5 minut), a także ze względu na nieodpowiednie, zagrażające bezpieczeństwu uczestnika zajęć obuwiu lub jego braku.
1.12. Na wniosek członka Zone Fitness wydając klucz użyczy członkowi bezpłatnie specjalnie wyznaczone szafki , w których mogą być pozostawione rzeczy osobiste członka (ubrania etc.) Szafki nie są monitorowane ani objęte żadnym dozorem. Rzeczy pozostawione w szafkach w danym dniu będą przechowywane tylko do czasu zamknięcia ZONE Fitness w tym dniu. Za rzeczy pozostawione w szafkach we wskazanym powyżej czasie Klub ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. W celu uniknięcia wątpliwości Zone Fitness oraz członek nie zawierają umowy przechowania. Szafki w obiekcie sportowym będą opróżniane każdej nocy, a ich zawartości zostanie przekazana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych właściwemu podmiotowi wskazanemu w ustawie.

Zastosowanie

1.13. Członkom nie wolno w sposób niewłaściwy wykorzystywać przedmiotów, urządzeń lub sprzętu w ZONE Fitness. Członek ponosi materialną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzenia mienia ZONE Fitness, o ile ustalone zostanie, że uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, urządzeń lub sprzętu nastąpiło z winy członka.
1.14. Po przybyciu do ZONE Fitness należy okazać w Recepcji Kartę Członkowską upoważniającą do skorzystania z usług Klubu, a następnie zostawić ją w Recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek winien niezwłocznie zawiadomić pracownika recepcji Klubu celem wydania duplikatu karty za dodatkową opłatą w wysokości 30 PLN. Po zakończeniu ćwiczeń należy zwrócić kluczyk w Recepcji i odebrać Kartę Członkowską. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia kluczyka do szafki pobrana zostanie opłata w wysokości 30 PLN.

2. CZŁONKOSTWO – typ członkostwa określany jest w Formularzu Członkowskim

Przystąpienie i postanowienie ogólne
2.1. Członkami ZONE Fitness mogą być osoby pełnoletnie, jednakże możliwe jest, za pisemną zgodą jej przedstawiciela prawnego (rodzica, opiekuna), uzyskanie członkostwa przez osobę, która ukończyła 16 rok życia.
2.2. W takim przypadku do powstania stosunku członkostwa konieczne jest podpisanie Formularza Członkowskiego przez przedstawiciela prawnego osoby niepełnoletniej (rodzica, opiekuna) oraz przez osobę niepełnoletnią.
2.3. Członek Klubu może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Kartę Członkowską. Karta Członkowska jest imienna i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody ZONE Fitness. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem Karty Członkowskiej nie jest osoba, która podpisywała Formularz Członkowski, ZONE Fitness ma prawo do rozwiązania Umowy Członkowskiej bez wypowiedzenia.
2.4. Członkostwo oznacza prawo do korzystania z wszelkich usług świadczonych przez ZONE Fitness w tym do korzystania z siłowni, z zajęć organizowanych przez ZONE Fitness, tj. ze sportów walki, zajęć fitness oraz do korzystania urządzeń do ćwiczeń dostępnych w ZONE Fitness (rowerki i inne).

3. OPŁATY

Zone Fitness przewiduje możliwość zawarcia umowy członkostwa na okres wskazany w formularzu członkowskim lub do zawarcia 30 dniowego abonamentu.

ABONAMENT 30 Dniowy
Abonament jest ważny przez okres 30 dni od daty zakupu. Do klienta wykupującego abonament 30 dniowy wszelkie postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że nie przysługują mu ulgi przyznawane członkom klubów oraz prawo do zawieszenia korzystania z abonamentu.

UMOWA CZŁONKOWSKA
Okres trwania członkostwa mający zastosowanie do Umowy Członkowskiej z ZONE Fitness jest określony w FORMULARZU CZŁONKOWSKIM i jest liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych, rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, a kończy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Minimalny okres trwania członkostwa może być wydłużony o dodatkowe dni określone w FORMULARZU CZŁONKOWSKIM, bądź na pisemny wniosek Członka Klubu. Kwota udzielonego rabatu ustalana jest indywidualnie z Członkiem Klubu. Opłaty członkowskie oraz rodzaj płatności wyszczególniony jest w FORMULARZU CZŁONKOWSKIM.

4. ZWROTY I REKLAMACJE

4.1 Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty
przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia
obowiązywania Karnetu, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia
usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu

4.2 Klient może składać reklamacje, skargi oraz inne wnioski dotyczące Klubu na adres email reklamacje@zonefitness.pl bądź osobiście w formie papierowej w klubie.

5. Postanowienia Końcowe

5.1. ZONE Fitness jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych, promocyjnych usług i produktów Klubu, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Członków, o ile ww. działanie Klubu nie narusza praw i wolności Członków, w szczególności prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. O zamiarze i terminie ww. działań Klub powiadomi uprzednio Członków.
5.2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.3. Klub zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu Klubu. Obrazy z kamer przeglądane są tylko przez osoby upoważnione. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i celach dowodowych. Klient podpisując Regulamin wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku.